Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 22/2013
data dodania 2013-11-01 09:10:31
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Zawiązanie spółek zależnych

Zarząd Grupy Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również "Spółka" i "Emitent") informuje, że wraz z uruchomieniem przez spółkę zależna tj. Kancelarię Prawną Waluga Szczurowski i Wspólnicy sp. k. nowej linii produktowej polegającej na świadczeniu na rzecz swoich klientów usług optymalizacji podatkowej, Spółka dokonał zawiązania nowych podmiotów zależnych.

Łączna liczba nowo zawiązanych podmiotów wynosi: 20 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 10 spółek komandytowo-akcyjnych. Na moment bieżący Spółka powzięła informacje o dokonanym, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisie do rejestru przedsiębiorców jedynie dla jednej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Lavender Fields sp. z o.o.

Zawiązane spółki nie prowadzą jakiejkolwiek działalności operacyjnej a jedynym celem ich powstania jest wykorzystanie podmiotów jako narzędzia w nowej linii produktowej. Docelowo będą one sprzedawane na rzecz klientów zewnętrznych jako wehikuły służące optymalizacji podatkowej.

Powyższe prowadzić może do częstych zmian składu Grupy Kapitałowej Emitenta, które jednak nie będą istotne dla jego działalności i nie wpłyną istotnie na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Spółki bądź ceną lub wartości akcji Emitenta. Celem zachowania przejrzystości prowadzonej polityki informacyjnej oraz niepowodowania nadmiernego szumu informacyjnego Spółka postanowił zrezygnować z przekazywania osobnych raportów bieżących w przypadku podejmowanych działań na wehikułach optymalizacyjnych tj. zawiązywaniu nowych podmiotów czy częściowym lub całkowitym zbywaniu udziałów w już posiadanych.

O aktualnym składzie Grupy Kapitałowej Grupa Trinity S.A., Zarząd będzie informował w raportach okresowych zgodnie z obowiązującymi Emitenta wymaganiami zawartymi w § 5 ust. 4.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz obowiązującymi Emitenta przepisami o rachunkowości.

Ponadto Zarząd wskazuje, iż zawiązanie jednostek zależnych pełniących wyłącznie funkcję wehikułów podatkowych przeznaczonych do sprzedaży nie posiada znamion nabycia aktywów o istotnej wartości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" a zawarte umowy sprzedaży tych wehikułów nie będą spełniać przesłanki umowy o istotnej wartości zdefiniowanej w § 2 ust. 1 pkt 2b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH