Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 4/2014
data dodania 2014-02-14 16:01:49
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Grupy Trinity Spółka Akcyjna (dalej również "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść powziętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej również "NWZ") w dniu 13 lutego 2014 roku.
Dodatkowo Zarząd wskazuje, iż NWZ dokonało zmiany statutu Spółki w przytoczonym poniżej zakresie:
-Zmieniono treść § 19 ust. 1 Statutu Spółki poprzez usunięcie pkt 19) o brzmieniu: "19) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie rocznego sprawozdania finansowego"
-Zmieniono treść § 14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt 7) o brzmieniu: "7) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki".

Dotychczasowe brzemiennie § 14 ust. 2 oraz § 19 ust. 1 Statutu przedstawione zostało jak niżej:

§ 14 ust. 2
Rada Nadzorcza:
1) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności
2) ocenia sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH , w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3) ocenia wnioski zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty,
4) składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny wskazanej w pkt 3 powyżej;.
5) udziela konsultacji i porad Zarządowi;
6) zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 19 ust. 1:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
3) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty;
4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
5) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
7) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
8) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
10) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
11) zmiana Statutu Spółki;
12) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
14) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;
15) wybór likwidatorów;
16) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
17) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
18) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
19) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie rocznego sprawozdania finansowego;

Nowe brzemiennie § 14 ust. 2 oraz § 19 ust. 1 Statutu przedstawione zostało jak niżej:

§ 14 ust. 2
Rada Nadzorcza:
1) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności
2) ocenia sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH , w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3) ocenia wnioski zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty,
4) składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny wskazanej w pkt 3 powyżej;.
5) udziela konsultacji i porad Zarządowi;
6) zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
7) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

§ 19 ust. 1:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
3) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty;
4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
5) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
7) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
8) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
10) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
11) zmiana Statutu Spółki;
12) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
14) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;
15) wybór likwidatorów;
16) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
17) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
18) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH