Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 63/2011
data dodania 2011-12-30 14:52:23
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Silva S.A. z siedzibą w Warszawie (oraz spółki dominującej NOVIAN S.A. z siedzibą we Wrocławiu) - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści:

"Na podstawie art, 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w wyniku umowy zakupu z dnia 28 grudnia 2011 roku spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła 115.062.110 akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 9,58 % kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje 115.062.110 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 9,58 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Przed ww. transakcją spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała 180.792.005 akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 15,06 % kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało 180.792.005 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 15,06 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Po ww. transakcji spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 295.854.115 akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 24, 64 % kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje 295.854.115 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 24, 64 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Podmioty zależne od Silva S.A. nie posiadają akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie.

Ponadto informuję, że NOVIAN S.A. jako podmiot dominujący wobec Silva S.A. pośrednio przekroczył ww. progi."

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH