Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 3/2012
data dodania 2012-01-23 16:26:33
spółka IDH Spółka Akcyjna

Informacja o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

Zarząd spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, iż otrzymał w dniu 23 stycznia 2012 roku informację o zawarciu, w dniu 19 stycznia 2012 roku, przez zależną od Emitenta spółkę Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH) umowy datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) ze spółką LIONMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na mocy której IDH w zamian za należne IDH świadczenie polegające na żądaniu zapłaty kwoty 5.457.400 PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) nabyło prawa majątkowe (w postaci wierzytelności) i papiery wartościowe (w postaci obligacji) o łącznej wartości 5.457.400 PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych). W wyniku zawarcia przedmiotowej Umowy zobowiązanie LIONMEDIA Sp. z o.o. wobec IDH wynikające z umowy z dnia 30 czerwca 2010 roku zostało w całości wykonane.

Podstawa prawna: Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Bartczak - WicePrezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH