Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2012
data dodania 2012-03-16 17:56:31
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż przeoczył sprawę przekazania zawiadomienia od akcjonariusza - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, które wpłynęło w dniu 5 stycznia 2012 roku, do Emitenta, a przekazane zostało na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A. - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna o następującej treści:

"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku kupna w dniu 29 grudnia 2011r. akcji spółki Index Copernicus Intarnational S.A., zwiększył swój udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Index Copernicus International S.A. ( dalej: ICI SA).
Przed zwiększeniem stanu posiadania DM IDMSA posiadał 196 769 621 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milinów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) sztuk akcji spółki ICI SA co stanowiło 16,38% ogólnej liczby głosów, które uprawniały do wykonywania 196 769 621 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milinów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co stanowiło 16,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI S.A.
Aktualnie DM IDMSA posiada 327 023 111 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące sto jedenaście) sztuk akcji spółki ICI SA co stanowi 27,23% ogólnej liczby akcji w spółce, które uprawniają do wykonywania 327 023 111 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące sto jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co wynosi 27,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA.
Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki ICI SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c."


EBI - Podstawa prawna: § 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Bartczak - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH