Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2010
data dodania 2010-01-13 13:04:01
spółka IDH Spółka Akcyjna

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 stycznia 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 21 grudnia 2009 roku o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 grudnia 2009 roku. Poniżej wykaz zarejestrowanych zmian:

Zmieniono dotychczasową treść § 12 Statutu:

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.
4. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
Na następującą:
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
5. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Zmieniono dotychczasową treść § 14 Statutu:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy,
na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w
porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione.
3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne
materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady
nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z
nimi i dokonanie ich oceny.
Na następującą:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione.

Zmieniono dotychczasową treść § 15 Statutu:

"Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisanym terminie."
Na następującą:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce."

Zmieniono dotychczasową treść § 17 Statutu:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.
3. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.
Na następującą:
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych.
2. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.

W załączeniu przekazujemy tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.


Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Cudny - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH