Strona główna > Spółki > IDH > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 18/2012
data dodania 2012-05-14 23:29:53
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A.) informuje, iż w dniu 14 maja 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) z siedzibą w Krakowie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A., o następującej treści:

"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A) w wyniku rejestracji 560.157.688 akcji serii J (raport bieżący spółki IDH S.A. 16/2012 z dnia 08.05.2012r.) zmniejszył się udział DM IDMSA w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce IDH S.A.
Przed podwyższeniem kapitału zakładowego spółki IDH S.A., DM IDMSA posiadał 327 724 680 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) sztuk akcji spółki IDH S.A. co stanowiło 27,29% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do wykonywania 327 724 680 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki IDH SA co stanowiło 27,29% w ogólnej liczbie głosów.
Aktualnie DM IDMSA wraz z akcjami serii J, posiada 367 459 888 (słownie: trzysta
sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt
osiem) sztuk akcji IDH S.A. co stanowi 20,86% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniają do wykonywania 367 459 888 (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki IDH SA co stanowi 20,86% w ogólnej liczbie głosów.
Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki IDH SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c."

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH