Strona główna > Spółki > IDH > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 20/2012
data dodania 2012-05-16 15:20:05
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd IDH S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 maja 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Achiliawood Management Limited z siedzibą na Cyprze - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A., o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A.) w wyniku rejestracji 560.157.688 akcji serii J (raport bieżący spółki IDH S.A. 16/2012 z dnia 08.05.2012r.) posiadam 434.082.560 akcji zwykłych na okaziciela spółki IDH S.A., które stanowią 24,65% w kapitale zakładowym oraz 24,65% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu IDH S.A.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału nie posiadałem akcji spółki IDH S.A.

Brak jest osób, o których mowa wart. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie."

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Bartczak - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH