Strona główna > Spółki > IDH > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 21/2012
data dodania 2012-05-17 23:18:13
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A.) informuje, iż w dniu 17 maja 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Silva S.A. z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A., o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A) w wyniku rejestracji 560.157.688 akcji serii J (raport bieżący spółki IDH S.A. 16/2012 z dnia 08.05.2012r.) zmniejszył się udział Silva S.A. w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce IDH S.A. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego spółki IDH S.A., Silva S.A. posiadała 165.854.115 sztuk akcji spółki IDH S.A. co stanowiło 13,81% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do wykonywania 165.854.115 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki IDH SA co stanowiło 13,81% w ogólnej liczbie głosów.
Aktualnie Silva S.A. posiada 165.854.115 sztuk akcji IDH S.A. co stanowi 9,42% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniają do wykonywania 165.854.115 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki IDH SA co stanowi 9,42 % w ogólnej liczbie głosów.

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie.

Ponadto informuję, że NOVIAN S.A. jako podmiot dominujący wobec Silva S.A. pośrednio przekroczył ww. progi."

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Bartczak - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH