Strona główna > Spółki > IDH > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 22/2012
data dodania 2012-05-17 23:20:52
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A.) informuje, iż w dniu 17 maja 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - eFund Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A., o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd eFund Sp. z o.o. (dalej "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia, iż w wyniku dokonanego w dniu 27 kwietnia 2012 roku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A.) (dalej "Emitent"), o czym Emitent poinformował raportem bieżącym w dniu 8 maja 2012 roku, zmniejszył się procentowy udział Spółki w kapitale zakładowym Emitenta oraz w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Spółka posiadała 235 019 000 sztuk akcji, które stanowiły 19,57 % kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniały do wykonania 235 019 000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 19,57% udziału w ogóle głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Spółka posiada 235 019 000 sztuk akcji, które stanowią 13,35% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do wykonania 235 019 000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 13,35% udziału w ogóle głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Spółka uzależnia dalsze zwiększanie udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia od przyszłej sytuacji rynkowej.

Spółka nie zawarła żadnej umowy z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy o ofercie."

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Bartczak - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH