Przychody ze sprzedaży 583.0000
Zysk/strata ze sprzedaży 99.0000
Zysk/strata brutto -147.0000
zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej -126.0000
AKTYWA 2553.0000
Aktywa trwałe 1752.0000
Aktywa obrotowe 801.0000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego 2074.0000
Kapitał podstawowy 2200.0000
Zobowiązania długoterminowe 349.0000
Zobowiązania krótkoterminowe 130.0000
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) -1.2150
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -0.9871
Wskaźnik płynności bieżącej 6.1615
Wskaźnik płynności szybkiej 4.6308
Wskaźnik obsługi zadłużenia 0.0000