I-II kw. 2017

Przychody ze sprzedaży 22 515,17
Zysk/strata ze sprzedaży 3 019,87
Pozostałe przychody operacyjne 696,26
Zysk/strata z działalności operacyjnej 3 576,39
Zysk/strata brutto 2 491,23
zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej 2 319,43
Amortyzacja (noty) 2 204,08
AKTYWA 73 332,94
Aktywa trwałe 57 354,68
Aktywa obrotowe 15 978,25
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego 17 139,13
Kapitał podstawowy 1 376,67
Zobowiązania długoterminowe 35 008,91
Zobowiązania krótkoterminowe 21 184,90
Przepływy operacyjne 255,79
Przepływy inwestycyjne -2 532,76
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych -2 532,76
Przepływy finansowe 2 199,30
Przepływy pieniężne netto -77,68
EBITDA 5 780,47
Dane finansowe w tys. PLN
Dane skonsolidowane
Źródło danych: Notoria