Dane rynkowe

Dynamiczny charakter rynków finansowych sprawia, że zapotrzebowanie na dane rynkowe nieustannie rośnie. GPW dostarcza kompletne informacje o notowaniach z warszawskiej giełdy wykorzystując zaawansowane rozwiązania technologiczne w celu dostarczenia danych w sposób szybki oraz rzetelny, zaspokajając potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym, takich jak dystrybutorzy informacji, podmioty wykorzystujące dane w aplikacjach do handlu automatycznego, zarządzania ryzykiem, analizy ilościowej, czy zarządzania portfelem.

Czytaj więcej
 

Dane czasu rzeczywistego

Szeroki zakres oferowanych danych czasu rzeczywistego obejmuje rynek główny GPW, NewConnect, Catalyst, Treasury BondSpot oraz TGE. Odbiór danych z GPW możliwy jest poprzez bezpośrednie podłączenie do systemów informatycznych Giełdy, bądź za pośrednictwem dystrybutorów informacji udostępniających produkty informacyjne GPW (Giełda nie pośredniczy w nawiązywaniu takiej współpracy ani nie ingeruje w jej zasady, jednak w umowach zawartych między GPW a obiema firmami znajdują się zapisy zastrzegające, że zasady te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Umowy Licencyjnej na Dane Rynkowe, jaką podpisuje z GPW każdy z podmiotów).

Czytaj więcej
  -15 min

Dane opóźnione

Opóźnienie danych w porównaniu z danymi czasu rzeczywistego wynosi 15min.

Jeśli firma zamierza zaoferować swoim klientom usługę polegającą na udostępnianiu autoryzowanych przez GPW danych giełdowych opóźnionych o 15 minut, zobowiązana jest uprzednio podpisać z GPW Umowę Licencyjną na Dane Rynkowe (jest to taka sama umowa jak w przypadku dystrybucji danych w czasie rzeczywistym).

Czytaj więcej
Opłaty

Umowa Licencyjna na Dane Rynkowe zapewnia najwyższy standard oferowanych usług oraz przejrzysty system opłat, z podziałem na opłaty roczne oraz miesięczne.

Cennik obowiązujący od dnia 1 lutego 2019

Cennik obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019

Cennik obowiązujący od dnia 4 lipca 2018

Cennik obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018

Cennik obowiązujący od dnia 30 czerwca 2017

 
Giełda powiadomi Licencjobiorcę o zmianach w Cenniku z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem przed datą wejścia w życie takiej zmiany. Giełda może wprowadzić zmiany w Cenniku z krótszym wyprzedzeniem (na przykład przy obniżaniu Opłat lub wprowadzeniu alternatywnych struktur Opłat).
 
Opłaty roczne

Faktura z tytułu opłaty rocznej wystawiana jest przez GPW bezpośrednio po podpisaniu umowy, a jej wysokość jest uzależniona od sposobu odbierania danych z GPW, zakresu informacyjnego zamówionych serwisów i deklarowanego trybu przekazywania danych do klientów.

Czytaj więcej
Opłaty miesięczne

Jeżeli dystrybutor udostępnia klientom dane w czasie rzeczywistym, zobowiązany jest do uiszczania także opłaty miesięcznej za każdego abonenta otrzymującego takie dane. Opłaty miesięczne są opłatami ryczałtowymi – ich wysokość nie zależy od faktycznego czasu korzystania przez abonenta z serwisu (w ramach tej opłaty abonent może korzystać z danych przez cały czas trwania sesji giełdowych w trakcie całego miesiąca). Opłaty te są zróżnicowane w zależności od rodzaju abonenta (osoba fizyczna, prawna, dom maklerski - Członek Giełdy) oraz zakresu danych.

Czytaj więcej
 

 

Liczba instrumentów objętych zakresem danych  oraz łączny obrót instrumentami objętymi zakresem danych
 
  Liczba instrumentów Wartość obrotów (PLN)
Rynek Regulowany - akcje 520 267 893 858 214,15
Rynek Regulowany - obligacje 246 1 475 249 239,56
Rynek Regulowany - derywaty 1 795 237 274 572 180,34
     
ASO - akcje 424 1 468 510 853,47
ASO - obligacje 448 854 633 492,90

 

 

Aby określić koszty jakiejkolwiek działalności, GPW wybrała kalkulację opartą na rachunku kosztów oraz miejscu powstawania kosztów jako podstawę metodyki rachunkowości. Wyniki wybranej metodyki ABC identyfikują działania w organizacji i przypisują koszt każdej działalności i produktowi. Korzystając z kalkulacji kosztów działalności, GPW jest w stanie uzyskać dokładniejsze kalkulacje kosztów dla każdej z prowadzonych działalności.

 

Lista dystrybutorów informacji

 
Pozostałe produkty

Dane przetworzone i wskaźniki

Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg produktów informacyjnych użytecznych dla instytucji finansowych.

Dane udostępniane są w przyjaznych dla użytkowników formatach (CSV lub XLS), dzięki którym mogą być w łatwy sposób wprowadzane do baz danych.

Czytaj więcej  

Licencje i indeksy kastomizowane

W dniu 31 marca 2003 r. DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (obecnie Investors) we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA rozpoczęły obliczanie i publikację indeksu akcji o nazwie DWS MS (DWS Małych i Średnich Spółek), który w dniu 14 marca 2011 zmieniła nazwę na Investor MS.

Czytaj więcej