Intencją GPW jest wprowadzenie rozwiązania mającego na celu aktywne wykorzystanie instytucji klientów profesjonalnych przez Autoryzowanych Doradców podczas realizacji ofert na rynku NewConnect. W związku z powyższym GPW rekomenduje, aby współpracując z emitentem przy przeprowadzaniu oferty papierów wartościowych, zapewniali kierowanie ofert również do klientów profesjonalnych.

Zgodnie z Art. 3. pkt 39b) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jako klienta profesjonalnego rozumie się podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług: przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; wykonywanie tych zleceń na rachunek dającego zlecenie; zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także jest: 

a) bankiem,

b) firmą inwestycyjną, 

c) zakładem ubezpieczeń, 

d) funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, 

e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228), 

f) towarowym domem maklerskim, 

g) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działających w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków; 

h) inną niż wskazane w lit. a–g instytucją finansową, 

i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a–h prowadzą-cym regulowaną działalność na rynku finansowym, 

j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a–i, 

k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 

  • suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro, 
  • osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro, 
  • kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro, 

l) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje, 

m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 

n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a–m, który na swój wniosek został przez firmę inwestycyjną uznany za klienta profesjonalnego na podstawie art. 3a ust. 1 Ustawy o obrocie; 

Zgodnie z Art. 8. Ustawy o ofercie publicznej (…), firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe są obowiązane, na wniosek emitenta, udostępniać informację o klientach profesjonalnych, obejmującą wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania i adresu, w celu umożliwienia tym emitentom dokonania oferty publicznej, niewymagającej udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, z uwagi na kierowanie tej oferty wyłącznie do klientów profesjonalnych.