Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta numeru raportu ESPI VENITI S.A. (PLVENIT00010)

27-10-2015 21:59:35 | Bieżący | ESPI | 11/2015
oRB_ASO: Korekta numeru raportu ESPI

PAP
Data: 2015-10-27

Firma: VENITI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-27
Skrócona nazwa emitenta
VENITI S.A.
Temat
Korekta numeru raportu ESPI
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 21 października 2015 roku został opublikowany raport ESPI o tytule "Informacja o zmianie stanu posiadania poniżej progu 50% głosów na WZA Emitenta" ze złym nr raportu. Zamiast prawidłowego nr raportu, czyli 11/2015, jako nr raportu ESPI został podany 15/2015.

Poniżej treść raportu wraz z podstawą prawną dla raportu 11/2015 o tytule "Informacja o zmianie stanu posiadania poniżej progu 50% głosów na WZA Emitenta":

Zarząd spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 20 października 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Macieja Szymańskiego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariusza w dniu 20 października 2015 roku powziął on informację o rejestracji w KRS zmian statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego. Przed wskazaną rejestracją Pan Maciej Szymański posiadał 558.500 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 558.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 50,04% ogółu głosów.

Z kolei po rejestracji podwyższenia kapitału Pan Maciej Szymański posiada 558.500 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 558.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 25,02% ogółu głosów. Zatem obecnie Pan Maciej Szymański posiada poniżej 50% akcji Spółki.

Pan Maciej Szymański nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta.

Nie zostały wskazane osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej, ponieważ nie zawarto wskazanych umów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


VENITI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VENITI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-837 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
PAŃSKA 98 LOK. 55
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 490 99 50 +48 _22_ 490 93 89
_telefon_ _fax_
INWESTORZY@VENITI.PL
_e-mail_ _www_
7010204825 141998845
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-27 Robert Szulc Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta VENITI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta VENITI S.A.
Tytul Korekta numeru raportu ESPI
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-837
Miasto WARSZAWA
Ulica PAŃSKA
Nr 98 LOK. 55
Tel. +48 (22) 490 99 50
Fax +48 (22) 490 93 89
e-mail INWESTORZY@VENITI.PL
NIP 7010204825
REGON 141998845
Data sporzadzenia 2015-10-27
Rok biezacy 2015
Numer 11
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.