Raporty Spółek ESPI/EBI

63/2016 (PLBIOGN00018)

23-02-2016 17:48:33 | Bieżący | ESPI | 63/2016
oRB_ASO: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

PAP
Data: 2016-02-23

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-23
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 23 lutego 2016 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._, że na skutek zawarcia w dniu 19 lutego 2016 r. z "LAVINIA I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółką komandytową z siedzibą w Łodzi umowy nabycia 200.000 sztuk akcji Spółki serii H, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016 r. z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207, Pan Janusz Kruk przekroczył 25% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed zawarciem z "LAVINIA I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółką komandytową z siedzibą w Łodzi umowy nabycia akcji serii H i zarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pan Janusz Kruk posiadał 419.178 sztuk akcji na okaziciela Spółki, co stanowiło 22,58% w kapitale zakładowym Spółki, a z akcji tych zawiadamiającemu przysługiwało 419.178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co z kolei stanowiło 22,58% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu z "LAVINIA I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółką komandytową z siedzibą w Łodzi umowy nabycia akcji serii H i zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pan Janusz Kruk posiada 619.178 akcji na okaziciela Spółki, co stanowi 27,44% w kapitale zakładowym Spółki, a z akcji tych zawiadamiającemu przysługuje 619.178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co z kolei stanowi 27,44% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Janusz Kruk w ciągu 12 miesięcy licząc od daty przekazania Spółce przedmiotowego zawiadomienia nie zamierza zwiększać swego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-23 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2016-02-23 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-02-23
Rok biezacy 2016
Numer 63
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.