Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie wyroku o stwierdzenie nieważności uchwały SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna (PLSMSKH00019)

05-11-2015 17:03:48 | Bieżący | EBI | 87/2015
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do komunikatu nr 103/2014 z dnia 05.12.2014 roku dotyczącego wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26.08.2014 roku (?NWZA?) informuje, że w dniu 04 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy wydał nieprawomocny wyrok, w którym stwierdził nieważność uchwały nr 17 NWZA. Spółka wystąpi do Sądu o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku, w celu podjęcia decyzji co do wniesienia apelacji od wyroku.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że przedmiotowa zaskarżona uchwała została uchylona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 20 stycznia 2015 r. a tym samym w ocenie zarządu Spółki wydane orzeczenie w niniejszej sprawie nie będzie miało żadnych skutków dla Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu