Raporty Spółek ESPI/EBI

66/2016 (PLBIOGN00018)

25-02-2016 14:21:28 | Bieżący | ESPI | 66/2016
oRB_ASO: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

PAP
Data: 2016-02-25

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-25
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._, że na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207, udział PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w ogólnej liczbie głosów Emitenta spadł poniżej progu 5%. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy posiadał 99.518 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 5,3610% w kapitale zakładowym, co z kolei dawało 99.518 głosów i stanowiło 5,3610% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy posiada 99.518 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 4,4106% w kapitale zakładowym, co z kolei daje 99.518 głosów i stanowi 4,4106% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający podał ponadto, że PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta, a prawo głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta może wykonywać Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiot zarządzający PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-25 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
2016-02-25 Dorota Skorupa Prokurent


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-02-25
Rok biezacy 2016
Numer 66
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.