Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja dotycząca nabycia aktywów o istotnej wartości Letus Capital Spółka Akcyjna (PLGDVIS00018)

05-11-2015 21:01:01 | Bieżący | EBI | 27/2015
Zarząd Letus Capital S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 5 listopada 2015 roku Spółka nabyła 407 (słownie: czterysta siedem) udziałów spółki Generator Małych Elektrowni Wodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Toruniu (dalej: Generator MEW).

Nabycie udziałów Generator MEW stanowi nabycie aktywów o istotnej wartości, gdyż wartość tej transakcji wynosi 549.450 zł. (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).
Nabycie udziałów Generator MEW wpisuje się w strategię rozwoju Spółki.

§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Dariusz Przewłocki - Prezes Zarządu