Raporty Spółek ESPI/EBI

69/2016 (PLBIOGN00018)

02-03-2016 10:28:25 | Bieżący | ESPI | 69/2016
oRB_ASO: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

PAP
Data: 2016-03-02

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-02
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 1 marca 2016 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka jako członka Rady Nadzorczej Spółki _dalej "Zawiadamiający"_ w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o zbyciu za pośrednictwem domu maklerskiego "Q Securities" S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie 619.470 sztuk zwykłych akcji na okaziciela "Biogened" S.A. Transakcje przedstawiały się następująco:
1_ w dniu 26 lutego 2016 r. 183.655 sztuk akcji Spółki po cenie 15,75 złotych za 1 akcję, łącznie cena za sprzedane akcje wyniosła 2.892.566,20 złotych;
2_ w dniu 26 lutego 2016 r. 35.815 sztuk akcji Spółki po cenie 15,75 złotych za 1 akcję, łącznie cena za sprzedane akcje wyniosła 564.086,25 złotych;
3_ w dniu 26 lutego 2016 r. 400.000 sztuk akcji Spółki po cenie 15,75 złotych za 1 akcję, łącznie cena za sprzedane akcje wyniosła 6.300.000,00 złotych.
Pan Janusz Kruk podał, że wszystkie transakcje zbycia akcji zostały zawarte w Warszawie poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-02 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
2016-03-02 Dorota Skorupa Prokurent


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-03-02
Rok biezacy 2016
Numer 69
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.