Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypłata odsetek od obligacji serii C Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna (PLFKDRW00016)

06-11-2015 14:25:30 | Bieżący | EBI | 29/2015
Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o dokonaniu w dniu 06 listopada 2015 r. terminowej wypłaty odsetek za 3 (trzeci) okres odsetkowy obligacji serii C o terminie wykupu przypadającym na dzień 09 maja 2016 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".

  • Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu