Raporty Spółek ESPI/EBI

71/2016 (PLBIOGN00018)

02-03-2016 11:19:20 | Bieżący | ESPI | 71/2016
oRB_ASO: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

PAP
Data: 2016-03-02

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-02
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
BIOGENED S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 1 marca 2016 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._, że udział Pana Janusza Kruka w ogólnej liczbie akcji Emitenta zmniejszył się do zera. Zawiadamiający podał, że zmiana udziału w ogólnej liczbie akcji wynika z zawarcia w dniu 26 lutego 2016 r. w Warszawie przez Pana Janusza Kruka 3 umów sprzedaży za pośrednictwem domu maklerskiego "Q Securities" S.A. z siedzibą w Warszawie, poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect i zbycia 619.470 akcji Emitenta. Zawiadamiający poinformował również, że przed dokonaniem sprzedaży akcji posiadał 619.470 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowiło 27,45 % w kapitale zakładowym tej spółki, z tych akcji przysługiwało mu 619.470 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 27,45 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu sprzedaży Pan Janusz Kruk nie posiada żadnej akcji spółki Emitenta, co stanowi 0% w kapitale zakładowym tej spółki i 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Janusz Kruk poinformował również, że nie ma podmiotów zależnych od niego, które by posiadały akcje Emitenta, a dokonane transakcje na akcjach nie miały związku z posiadaniem akcji przez osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-02 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
2016-03-02 Dorota Skorupa Prokurent


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-03-02
Rok biezacy 2016
Numer 71
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.