Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie Uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Present24 Spółka Akcyjna (PLPRS2400012)

10-11-2015 11:57:02 | Bieżący | EBI | 15/2015
Zarząd Present24 SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 09 grudnia 2015 r. podjął Uchwałę nr 01/11/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (?Uchwała?) na podstawie § 9 Statutu Spółki oraz Art. 444 i następnych KSH.
Na mocy postanowień powziętej Uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 2.500.000,10 zł (dwa miliony pięćset złotych 10/100) i nie większej niż 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 25.000.001 (dwadzieścia pięć milionów jeden) do nie wyższego niż 27.500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Celem emisji akcji serii C jest finansowanie dalszego rozwoju Present24 S.A., oraz rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów.
Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą nr 01/11/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku, ustala się cenę emisyjną w wysokości 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.
Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych uprawnień akcjom serii C.
Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami, w następujący sposób:
- począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2015 - jeżeli zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C nastąpi najdalej w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
- począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2016 - jeżeli zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii c nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
Objęcie akcji serii B nastąpi z zachowaniem prawa poboru, tj. prawa pierwszeństwa akcjonariuszy w obejmowaniu akcji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na 04 grudnia 2015 roku.
Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę nowo emitowanych akcji serii C, 10 (dziesięć) praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii C. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii C przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie wykonania tego prawa dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, na wypadek niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
Akcje nieobjęte w trybie określonym powyżej, Zarząd przydzieli według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii C zostanie ustalony przez Zarząd w późniejszym terminie i wskazany w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 434 § 1 kodeksu spółek handlowych.
Na mocy powziętej Uchwały dodaje się do Statutu Spółki § 9a o następującym brzmieniu:
?§ 9a
1. W dniu 09.11. 2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/11/2015 na podstawie, której w oparciu o upoważnienie wynikające z § 9 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 2.500.000,10 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 2.750.000 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 25.000.001 (dwadzieścia pięć milionów jeden) do nie wyższego niż 27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).?
Stosownie do treści art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.
Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie. Wysokość kapitału zakładowego określona w Statucie, zgodnie z art. 310 § 4 kodeksu spółek handlowych, powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu.
Zarząd Spółki dokona wszelkich dodatkowych ustaleń oraz podejmie wszelkie czynności, jakie nie zostały opisane w niniejszej Uchwale, a okażą się niezbędne do wykonania tej Uchwały, w szczególności mające na celu:
- zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
- dematerializację Akcji Serii B oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi;
- wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Bartosz Tomalkiewicz - Prezes Zarządu