Raporty Spółek ESPI/EBI

20/2016 (PLASSTS00012)

16-03-2016
oRB-W_ASO: Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

PAP
Data: 2016-03-16

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-16
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:


Zarząd spółki Assetus S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 16.03.2016 r. zawiadomienia od spółki Wealth Bay S.A. o zakupie akcji Emitenta w dniu 15.03.2016r. i zmianie udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta .
Przed w/w zmianą spółka Wealth Bay S.A. posiadała 881.200 akcji _ słownie : osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście _ akcji spółki , które reprezentują 17,11% _ słownie : siedemnaście i 11/100 _ udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 881.200 _ słownie : osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście _ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 17,11 % _ słownie : siedemnaście i 11/100 _ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .
Po rozliczeniu ww transakcji z dnia 15.03.2016r. spółka Wealth Bay S.A. posiada 893.200 akcji _ słownie : osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście _ akcji spółki , które reprezentują 17,35 % _ słownie : siedemnaście i 35/100 _ udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 893.200 _ słownie : osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście _ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 17,35% _ słownie : siedemnaście i 35/100 _ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-16 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja o transakcjach na akcjach spółki.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2016-03-16
Rok biezacy 2016
Numer 20
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.