Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 16 listopada 2015 r. XSystem Spółka Akcyjna (PLXSTEM00017)

16-11-2015 15:31:05 | Bieżący | EBI | 18/2015
Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 16 listopada 2015 r.

Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki XSystem S.A. w dniu 16 listopada 2015 r. dokonano zmian Statutu Spółki (Uchwała nr 4/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 listopada 2015 roku W sprawie: zmiany Statutu Spółki)
Działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem S.A z siedzibą w Łodzi postanawia dodać do paragrafu 9 Statutu Spółki ustęp 3 o następującym brzmieniu:
?3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej:
1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9) poniżej.
2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 15 lipca 2016 roku.
3) Kapitał docelowy wynosi 540 000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy 00/100 złotych);
4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.
5) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:
a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH;
b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego - na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.
7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu.
8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.
9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h.( art. 444 par.6 k.s.h.).
10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.?

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Anna Bednarek - Prokurent