Raporty Spółek ESPI/EBI

21/2016 (PLASSTS00012)

03-06-2016
oRB_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na 30.06.2016r.

PAP
Data: 2016-06-03

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na 30.06.2016r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki ASSETUS S.A. w dniu 30.06.2016r.
Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 _dalej: "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych _dalej: "k.s.h."_ zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 11:00 Walne Zgromadzenie _dalej: "Zgromadzenie"_. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 82/84 , z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcję Prezesa Zarządu w roku 2015 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi _"Spółka"_ niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Uchwała nr 01/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała nr 02/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ...."Uchwała nr 03/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________."Uchwała nr 04/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2015 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej: "Spółka"_ po zapoznaniu się z treścią:

1_ sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 _tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku_,
2_a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2015 _tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku_, którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku stratą netto w wysokości _________ zł _________________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła _______________ zł _________________ oraz
b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2015 _tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku_, którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku stratą netto w wysokości _________ zł _________________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła _______________ zł _________________

3_ opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego _ jednostkowego i skonsolidowanego _ Spółki za 2015 rok,
4_ sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego _ jednostkowego i skonsolidowanego _ za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:

1_ opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz
2_ opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2015 na które składają się:
a_ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b_ bilans,
c_ rachunek zysków i strat,
d_ rachunek przepływów pieniężnych,
e_ zestawienie zmian w kapitale własnym,
f_ dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2015 stratą netto netto w wysokości ________ zł _____________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła __________zł __________________ ,
oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2015 stratą netto netto w wysokości ________ zł _____________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła __________zł __________________

Uchwała nr 06/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w wysokości ________- zł ____________ _ pokryć z zysków lat następnych."Uchwała nr 07/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku."Uchwała nr 08a/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Mariańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Mariańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 08b/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 08c/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 08d/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 08e/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w 2015."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-03 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na 30.06.2016r.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2016-06-03
Rok biezacy 2016
Numer 21
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.