Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2015 r. UHY ECA Spółka Akcyjna (PLAUXLM00026)

19-11-2015 11:44:32 | Kwartalny | EBI | 57/2015
Zarząd Spółki ECA S.A. przekazuje korektę raportu okresowego za III kwartał 2015 roku. Korekta ma na celu uzupełnienie raportu, o skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym dotyczące trzeciego kwartału, które omyłkowo nie zostały umieszczone w pierwotnej wersji raportu.
W związku z powyższym Emitent niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany plik z raportem kwartalnym za III kwartał 2015 roku uwzględniający naniesione poprawki.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Seredyński - Prezes Zarządu


Załączniki:

ECA_raport okresowy_III kwartał 2015