Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa objęcia akcji serii ?I? Air Market S.A., Umowa nabycia akcji spółki Złote Wyprzedaże S.A., Umowa wzajemnego potrącenia wierzytelności pieniężnych. MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna (PLAIRMK00017)

27-11-2015 23:11:15 | Bieżący | EBI | 42/2015
Tytuł:
Umowa objęcia akcji serii ?I? Air Market S.A., Umowa nabycia akcji spółki Złote Wyprzedaże S.A., Umowa wzajemnego potrącenia wierzytelności pieniężnych.

Treść raportu:
Air Market S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym informuje, że w związku z realizacją Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii ?I? oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki nastąpiło objęcie akcji w ramach subskrypcji prywatnej, na zasadach określonych poniżej:
1) Umowa objęcia akcji:
W dniu 26 listopada 2015 r. pomiędzy Emitentem a inwestorem została zawarta Umowa objęcia akcji
(dalej: Umowa 1). Na mocy Umowy 1 inwestor objął 726.000 sztuk akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i cenie emisyjnej 0,20 zł każda akcja tj. za łączną cenę emisyjną w kwocie 145.200,00 zł. Strony postanowiły,
że opłacenie ceny emisyjnej może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności pieniężnych.
2) Umowa nabycia akcji:
W dniu 26 listopada 2015 r. pomiędzy Spółką a inwestorem została zawarta Umowa sprzedaży (dalej: Umowa 2).
Na mocy Umowy 2 Spółka nabyła 121.000 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, których emitentem jest spółka działająca pod firmą Złote Wyprzedaże S.A. Akcje zostały nabyte po cenie równej 1,20 zł za 1 akcję tj. za łączną cenę w wysokości 145.200,00 zł. Strony postanowiły, że zapłata ceny nabytych akcji może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności pieniężnych.
3) Umowa potrącenia wierzytelności:
W dniu 26 listopada 2015 r. pomiędzy Spółką a inwestorem została zawarta Umowa potrącenia wierzytelności pieniężnych (dalej: Umowa 3). Przedmiot Umowy 3 stanowi wzajemne potrącenie wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce wobec inwestora z tytułu obowiązku opłacenia ceny emisyjnej objętych akcji serii ?I? w kwocie 145.200,00 zł z wierzytelnością przysługującą inwestorowi wobec Spółki z tytułu obowiązku zapłaty ceny nabycia akcji spółki Złote Wyprzedaże S.A. w kwocie 145.200,00 zł.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 w z w. z § 2 ust. 2b lit. c Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Marcin Przybylski - Prezes