Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o przekroczeniu progu w związku z zawarciem porozumienia co do głosowania FLUID S.A. (PLFLUID00017)

08-12-2015 17:24:37 | Bieżący | ESPI | 21/2015
oRB_ASO: Zawiadomienie o przekroczeniu progu w związku z zawarciem porozumienia co do głosowania

PAP
Data: 2015-12-08

Firma: FLUID SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-08
Skrócona nazwa emitenta
FLUID S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu w związku z zawarciem porozumienia co do głosowania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawiadomieniu sporządzonym przez _i_ Jana Gładkiego, _ii_ Łukasza Gładkiego i _iii_ Marzenę Gładką _łącznie "Akcjonariusze"_ na podstawie art. art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_.

Zgodnie z treścią powyższego zawiadomienia Akcjonariusze poinformowali, iż w dniu 8 grudnia 2015 r. między ww. Akcjonariuszami zostało zawarte porozumienia co do zgodnego głosowania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu FLUID S.A., które zwołane zostało na dzień 16 grudnia 2015 r., przy czym:

1. Jan Gładki dysponuje 3.148.000 akcjami FLUID S.A. stanowiącymi w przybliżeniu 9,83% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 3.148.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu FLUID S.A., co stanowi w przybliżeniu 9,83% ogólnej liczby głosów;

2. Łukasz Gładki dysponuje 1.100.536 akcjami stanowiącymi w przybliżeniu 3,44% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 1.100.536 głosów na Walnym Zgromadzeniu FLUID S.A., co stanowi w przybliżeniu 3,44% ogólnej liczby głosów;

3. Marzena Gładka dysponuje 647.778 akcjami stanowiącymi w przybliżeniu 2,02% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 647.778 głosów na Walnym Zgromadzeniu FLUID S.A., co stanowi w przybliżeniu 2,02% ogólnej liczby głosów.

Łącznie Akcjonariusze dysponują 4.896.314 akcjami stanowiącymi w przybliżeniu 15,30% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 4.896.314 głosów na Walnym Zgromadzeniu FLUID S.A., co stanowi w przybliżeniu 15,30% ogólnej liczby głosów.

W treści zawiadomienia wskazano również, iż:
- wszystkie akcje są akcjami na okaziciela, nie są uprzywilejowane i uprawniają do wykonywania 1 głosu z każdej akcji;
- Akcjonariusze nie zamierzają zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FLUID S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy;
- Akcjonariusze, za wyjątkiem Jana Gładkiego, nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadają akcje FLUID S.A. Podmiotem zależnym wobec Jana Gładkiego, który posiada akcje FLUID S.A. jest spółka FK ZARZĄDZANIE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dysponująca 2.984 akcjami spółki FLUID S.A. stanowiącymi w przybliżeniu 0,01% wysokości kapitału zakładowego FLUID S.A. i uprawniającymi do wykonywania 2.984 głosów na Walnym Zgromadzeniu FLUID S.A., co stanowi w przybliżeniu 0,01% ogólnej liczby głosów;
- Akcjonariusze nie zawarli umów zawierających postanowienie dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Nadto wskazano również, iż zawiadomienie zostało złożone przez Jana Gładkiego jako osobę wskazaną przez pozostałych Akcjonariuszy, a to na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-08 Jan Gładki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta FLUID SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta FLUID S.A.
Tytul Zawiadomienie o przekroczeniu progu w związku z zawarciem porozumienia co do głosowania
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 28-340
Miasto Sędziszów
Ulica ul. Spółdzielcza
Nr 9
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2015-12-08
Rok biezacy 2015
Numer 21
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.