Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania PRO-LOG S.A. (PLPROLG00013)

08-12-2015 09:37:42 | Bieżący | ESPI | 16/2015
oRB_ASO: Zmiana stanu posiadania

PAP
Data: 2015-12-08

Firma: PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-08
Skrócona nazwa emitenta
PRO-LOG S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Spółka" lub "Emitent"_ informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Lucidos Ordo Limited _dalej jako "Akcjonariusz"_.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 4 grudnia 2015 roku dokonał transakcji zbycia w drodze umowy cywilnoprawnej łącznie 880.000 _osiemset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji Emitenta poza rynkiem NewConnect o wartości nominalnej 1 zł _jeden złoty_ każda, o łącznej wartości nominalnej 880.000 zł _osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych_. W związku z powyższym zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PRO-LOG S.A. posiadanych przez Lucidos Ordo Limited.

Przed dokonaniem transakcji Lucidos Ordo Limited posiadało 880.000 akcji Spółki reprezentujących 88,00 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 88,00 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Lucidos Ordo Limited nie posiada akcji Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółce PRO-LOG S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PRO-LOG S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-800 Pruszków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
3 Maja 8
_ulica_ _numer_
+48 22 266 88 10 +48 22 266 88 25
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
838-14-95-154 750088480
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-08 Dariusz Jarmiński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PRO-LOG S.A.
Tytul Zmiana stanu posiadania
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-800
Miasto Pruszków
Ulica 3 Maja
Nr 8
Tel. +48 22 266 88 10
Fax +48 22 266 88 25
e-mail
NIP 838-14-95-154
REGON 750088480
Data sporzadzenia 2015-12-08
Rok biezacy 2015
Numer 16
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.