Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja dot. dofinansowania z Unii Europejskiej SPARK VC SPÓŁKA AKCYJNA (PLRKLMF00010)

16-12-2015 18:17:55 | Bieżący | EBI | 32/2015
Zarząd Advanced Ocular Sciences S.A. (dalej ?Emitent?, ?Spółka?) raportem nr 28/2015 z dnia 8 września 2015 roku informował, że spółka zależna Emitenta, Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu, który zakłada opracowanie i rozwój sterowanego komputerowo systemu wstrzyknięć leków lub innych substancji ?do wnętrza oka? przy pomocy innowacyjnego Urządzenia Okulistycznego. Aplikacja została złożona do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 1.1 ?Projekty B+R przedsiębiorstw?, Poddziałania 1.1.1 ?Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa?. Tytuł projektu to: ?Opracowanie technologii precyzyjnej i bezbolesnej farmakoterapii w schorzeniach okulistycznych opartej na innowacyjnym doszklistkowym systemie iniekcyjnym oraz rozwój prototypu urządzenia medycznego opartego na technologii DPS?.

W dniu 15 grudnia 2015 roku, Zarząd Emitenta powziął informację, że spółka zależna Emitenta, Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. znalazła się na liście projektów nierekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że projekt został wysoko oceniony. Próg akceptacji projektów został określony na liczbę 12 punktów. Projekt Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. otrzymał 13 punktów, przy czym maksymalna liczba punktów wynosiła 17. Jednakże w opinii oceniających projekt, projekt nie spełnił trzech z siedmiu obligatoryjnych kryteriów konkursu. Zarząd Spółki zależnej nie zgadza się z powyższą oceną i niezwłocznie po uzyskaniu szczegółowych informacji o ocenie podejmie decyzję o złożeniu odwołania od powyższego rozstrzygnięcia lub o ponownym złożeniu wniosku.

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Edward Misek - Prezes Zarządu