Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy przeniesienia przedsiębiorstwa Magnifico Spółka Akcyjna (PLMGNFC00016)

18-12-2015 07:55:36 | Bieżący | EBI | 17/2015
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2015 oraz zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, o której mowa w raporcie bieżącym numer 16/2015, Zarząd spółki magnifiCo S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że:

1.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki magnifiCo sp. z o.o. (?Spółka Celowa?) dnia 17.12.2015 r. powzięło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego drogą utworzenia 11 384 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy. Wszystkie nowo utworzone udziały zostały przeznaczone do objęcia przez Spółkę, w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, stanowiącej zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności.
2. Spółka dnia 17 grudnia 2015 roku objęła w ww. podwyższonym kapitale zakładowym 11 384 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, w zamian za wyżej wymieniony wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa Spółki. Udziały stanowią 99,96% kapitału zakładowego Spółki Celowej, uprawniając do 11 384 głosów na zgromadzeniu wspólników.
3. Spółka zbyła, a Spółka Celowa nabyła przedsiębiorstwo Spółki stanowiące zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej Spółki. Ze składu Przedsiębiorstwa Spółki na zasadzie art. 55 (2) Kodeksu cywilnego zostały wyłączone i nie są przenoszone na Spółkę Celową prawa i zobowiązania Spółki z umów związanych z funkcjonowaniem akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Prawo własności Przedsiębiorstwa Spółki przechodzi na Spółkę Celową z dniem zawarcia przedmiotowej Umowy, to jest 17 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Karolina Siudyła-Koc - Prezes Zarządu
  • Urszula Niewirowicz - Członek Zarządu