Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym Fiten Spółka Akcyjna (PLFITEN00013)

05-01-2016 13:39:52 | Bieżący | EBI | 1/2016
Zarząd FITEN S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 4 stycznia 2016 roku zawarł z bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34 (dalej ?Bank?) umowę kredytu w rachunku bieżącym (dalej ?Umowa?). Na mocy zawartej Umowy Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym z limitem maksymalnym wynoszącym 10.000.000 PLN. Zgodnie z zawartą Umową okres wykorzystania limitu upływa z dniem 5 stycznia 2017 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki w szczególności działalności związanej z handlem gazem.
Oprocentowanie dla kredytu na rachunku bieżącym będzie równe zmiennej stopie procentowej wskazanej przez Bank dla kredytów międzybankowych 1-dniowych w walucie wykorzystania, z notowania z dnia wykorzystania, powiększonej o marżę banku.
Umowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:
a. weksla in blanco wystawionego przez Spółkę
b. cesji na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce od kontrahentów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
  • Sebastian Woźniak - Członek Zarzadu