Raporty Spółek ESPI/EBI

79/2016 (PLBIOGN00018)

22-08-2016 17:09:27 | Bieżący | ESPI | 79/2016
oRB_ASO: Zmiana programu emisji obligacji

PAP
Data: 2016-08-22

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-22
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Zmiana programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ zawiadamia o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 22.08.2016 r. uchwały Nr 15/2016 o zmianie uchwały Zarządu Emitenta Nr 43/2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Emisji obligacji. Zmiana uchwały sprowadza się do wydłużenia okresu trwania Programu Emisji obligacji Emitenta do roku 2022 i podwyższeniu wartości maksymalnej Programu Emisji z kwoty 5.000.000 PLN do kwoty 10.000.000 PLN. Obligacje Emitenta nie będą miały postaci dokumentu, będą obligacjami niezabezpieczonymi, emitowanymi w seriach, przy czym wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000 złotych lub wielokrotność tej kwoty. Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Dz. U. z 2015 r., poz. 213_, tj. w drodze udostępniania propozycji nabycia indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149.

O utworzeniu Programu Emisji i pierwszej emisji obligacji Emitent informował na rynku NewConnect raportem bieżącym EBI nr 30/2013.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-22 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2016-08-22 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Zmiana programu emisji obligacji
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-08-22
Rok biezacy 2016
Numer 79
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.