Raporty Spółek ESPI/EBI

81/2016 (PLBIOGN00018)

30-08-2016 12:38:12 | Bieżący | ESPI | 81/2016
oRB_ASO: Zawarcie umowy z bankiem na przygotowanie dokumentacji do emisji obligacji

PAP
Data: 2016-08-30

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 81 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Zawarcie umowy z bankiem na przygotowanie dokumentacji do emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ zawiadamia, że w dniu 30.08.2016 r. Emitent zawarł z "ALIOR Bank" S.A. _dalej "Bank"_ odpłatną umowę zlecenia, na podstawie której zlecił przygotowanie Bankowi dokumentacji prawnej potrzebnej do programu emisji obligacji, w szczególności nowej umowy emisyjnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Dokumentacja powinna uwzględniać podstawowe parametry rozważanej przez Emitenta emisji obligacji: wyemitowanie serii niezabezpieczonych 3 albo 5-cio letnich kuponowych obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 10.000.000 PLN, a propozycja nabycia byłaby realizowana w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Dz. U. z 2015 r., poz. 213_, tj. w drodze udostępnienia propozycji nabycia indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149. Obligacje nie miałyby postaci dokumentu. Rozważana emisja obligacji, jeśli ostatecznie dojdzie do skutku, nastąpi w oparciu o Program Emisji, który został przyjęty w dniu 29.08.2013 r. uchwałą nr 43/2013 Zarządu Emitenta i zmieniony uchwałą Zarządu Emitenta nr 15/2016 z dnia 22.08.2016 r. O podjęciu uchwały o zmianie Programu Emisji Emitent informował raportem ESPI nr 79/2016, a o prowadzeniu negocjacji z Bankiem – raportem ESPI nr 80/ 2016.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-30 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2016-08-30 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Zawarcie umowy z bankiem na przygotowanie dokumentacji do emisji obligacji
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-08-30
Rok biezacy 2016
Numer 81
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.