Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. NWAI DM SA (PLNWAI000017)

21-01-2016 14:52:39 | Bieżący | ESPI | 2/2016
oRB_ASO: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

PAP
Data: 2016-01-21

Firma: NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NWAI DM SA
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. _dalej: NWAI, Emitent_ informuje, iż w dniu 21 stycznia 2016 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi _Dz.U. 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm._ _dalej: Ustawa_ Wiceprezesa Zarządu Emitenta, o nabyciu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 Ustawy, tj. New World Holding S.A. _dalej: NWH_, akcji spółki NWAI.

Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, NWH:
• w dniu 15 stycznia 2016 roku w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na rynku New Connect, dokonał nabycia 5 _słownie: pięciu_ sztuk akcji Emitenta po cenie 1,60 złote _słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy_ za jedną akcję,
• w dniu 15 stycznia 2016 roku w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na rynku New Connect, dokonał nabycia 445 _słownie: czterystu czterdziestu pięciu_ sztuk akcji Emitenta po cenie 1,46 złote _słownie: jeden złoty czterdzieści sześć groszy_ za jedną akcję,
• w dniu 15 stycznia 2016 roku w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na rynku New Connect, dokonał nabycia 555 _słownie: pięćset pięćdziesięciu pięciu_ sztuk akcji Emitenta po cenie 1,47 złote _słownie: złoty czterdzieści siedem groszy _ za jedną akcję,
• w dniu 14 stycznia 2016 roku w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na rynku New Connect, dokonał nabycia 736 _słownie: siedmiuset trzydziestu sześciu_ sztuk akcji Emitenta po cenie 1,36 złote _słownie: złoty trzydzieści sześć groszy_ za jedną akcję,
• w dniu 14 stycznia 2016 roku w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na rynku New Connect, dokonał nabycia 264 _słownie: dwustu sześćdziesięciu czterech_ sztuk akcji Emitenta po cenie 1,48 złote _słownie: złoty czterdzieści osiem groszy_ za jedną akcję.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
NWAI DM SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-357 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. NOWY ŚWIAT 64
_ulica_ _numer_
22 201 97 50 22 201 97 51
_telefon_ _fax_
company@nwai.pl nwai.pl
_e-mail_ _www_
525-242-3576
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-21 Mateusz Walczak Prezes Zarządu
2016-01-21 Łukasz Knap Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta NWAI DM SA
Tytul Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Sektor
Kod 00-357
Miasto WARSZAWA
Ulica ul. NOWY ŚWIAT
Nr 64
Tel. 22 201 97 50
Fax 22 201 97 51
e-mail company@nwai.pl
NIP 525-242-3576
REGON
Data sporzadzenia 2016-01-21
Rok biezacy 2016
Numer 2
adres www nwai.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.