Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór Biegłego Rewidenta - badanie i ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

25-01-2016 10:56:31 | Bieżący | EBI | 2/2016
Dokonanie wyboru Biegłego Rewidenta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Zarząd Hurtimex SA w Łodzi ("Spółka") informuje, że zgodnie z protokołem z posiedzenia, w dniu 22.01.2016 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Hurtimex S.A. za rok obrotowy 2015. Wybrano firmę: ETL Łódź Spółka Biegłych Rewidentów sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS nr 0000410334, NIP: 725-205-75-98, Regon 101364385. Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3774.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu