Raporty Spółek ESPI/EBI

83/2016 (PLBIOGN00018)

24-11-2016 16:42:46 | Bieżący | ESPI | 83/2016
oRB_ASO: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany parametrów istniejącego Programu Emisji Obligacji

PAP
Data: 2016-11-24

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-24
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany parametrów istniejącego Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ zawiadamia, że w dniu 24.11.2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę Nr 24/2016 w sprawie zmiany parametrów istniejącego Programu Emisji Obligacji otwartego w dniu 29.08.2013 r. Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd Emitenta przedłużył okres obowiązywania Programu Emisji Obligacji do dnia 30.11.2022 r., podwyższył maksymalną wartość Programu Emisji do kwoty 10.000.000 złotych i zdecydował o kontynuowaniu Programu Emisji Obligacji zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, zaś propozycje nabycia obligację będą skierowane wyłącznie do indywidualnych adresatów, nie większej niż 149 osób. Obligacje nie będą mieć formy dokumentu, zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach. W podjętej uchwale Zarząd Emitenta zdecydował, że warunki emisji poszczególnych serii emitowanych obligacji mogą stanowić o ubieganiu się przez Emitenta o wprowadzenie tych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji zostały powierzone Alior Bank S.A., o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 81/2016.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-24 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2016-11-24 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany parametrów istniejącego Programu Emisji Obligacji
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-11-24
Rok biezacy 2016
Numer 83
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.