Raporty Spółek ESPI/EBI

84/2016 (PLBIOGN00018)

25-11-2016 17:02:56 | Bieżący | ESPI | 84/2016
oRB_ASO: Zawarcie zmienionej i ujednoliconej umowy emisyjnej

PAP
Data: 2016-11-25

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-25
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Zawarcie zmienionej i ujednoliconej umowy emisyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ zawiadamia, że w dniu 25.11.2016 r. Emitent zawarł z Alior Bank S.A. aneks nr 1 do umowy emisyjnej z dnia 29 sierpnia 2013 r. i ustalił zmieniony i ujednolicony tekst tej umowy. Na podstawie zmienionej umowy emisyjnej Emitent powierzył Alior Bank S.A. pełnienie obowiązków agencyjnych, dealerskich i obowiązków depozytariusza w ramach programu emisji obligacji, w którym Emitent przewidział wielokrotne emisje obligacji przez okres do dnia 30 listopada 2022 r. W umowie ustalono, że maksymalna wartość programu emisji obligacji wynosi 10.000.000,- PLN, a obligacje mogą być emitowane w ramach jednej lub wielu serii. Zmieniona umowa emisyjna została zawarta na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2022 roku. O zawarciu umowy emisyjnej z dnia 29 sierpnia 2013 r. Emitent informował na rynku NewConnect raportem bieżącym EBI nr 29/2013.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-25 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2016-11-25 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Zawarcie zmienionej i ujednoliconej umowy emisyjnej
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-11-25
Rok biezacy 2016
Numer 84
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.