Raporty Spółek ESPI/EBI

85/2016 (PLBIOGN00018)

28-11-2016 18:10:41 | Bieżący | ESPI | 85/2016
oRB_ASO: Zawarcie umowy objęcia akcji serii I

PAP
Data: 2016-11-28

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 85 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-28
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Zawarcie umowy objęcia akcji serii I
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 listopada 2016 r. Emitent zawarł z Panią Ewą Kruk _dalej "Inwestor"_ umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I, na podstawie której Inwestor przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 200.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela serii I po cenie emisyjnej 15 złotych za 1 akcję. Cena emisyjna za 200.000 sztuk akcji serii I została uiszczona przez Inwestora w dniu 28 listopada 2016 r. w kwocie łącznej 3.000.000 złotych.
Złożenie Inwestorowi oferty objęcia akcji serii I nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej w oparciu o uchwałę nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji tej serii, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego za numerem aktu Rep. A nr 6730/2016. O podjęciu tej uchwały Emitent informował na rynku NewConnect raportem bieżącym nr 13/2016. O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-28 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2016-11-28 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Zawarcie umowy objęcia akcji serii I
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-11-28
Rok biezacy 2016
Numer 85
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.