Raporty Spółek ESPI/EBI

86/2016 (PLBIOGN00018)

30-11-2016 16:43:41 | Bieżący | ESPI | 86/2016
oRB_ASO: Dookreślenie kapitału zakładowego

PAP
Data: 2016-11-30

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 86 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Dookreślenie kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 listopada 2016 r. złożył przed notariuszem Anną Sejdak w Łodzi za numerem aktu Rep. A Nr 11707/2016 oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie Emitenta. Wskazał, że w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej z dnia 17 czerwca 2016 r. _akt notarialny sporządzony przez notariusza Mariusza Wróblewskiego Rep. A nr 6730/2016_ objęty został kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 złotych. W związku z powyższym Zarząd dookreślił również wysokość kapitału zakładowego Emitenta w §4 ust. 1 statutu, który otrzymał brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.563.190 złotych _słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych_ i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 0001 do numeru 400000 oraz 200000 akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 0001 do numeru 200000, o wartości nominalnej 10,00 _dziesięć_ złotych każda."
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-30 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2016-11-30 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Dookreślenie kapitału zakładowego
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-11-30
Rok biezacy 2016
Numer 86
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.