Raporty Spółek ESPI/EBI

88/2016 (PLBIOGN00018)

09-12-2016 17:13:04 | Bieżący | ESPI | 88/2016
oRB_ASO: Zakończenie emisji obligacji serii BGD1119

PAP
Data: 2016-12-09

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 88 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-09
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Zakończenie emisji obligacji serii BGD1119
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 9 grudnia 2016 r. nastąpiła emisja zwykłych obligacji na okaziciela serii BGD1119 przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2_ ustawy o obligacjach, emitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. Także w dniu 9 grudnia 2016 r. Obligatariusze prawidłowo subskrybowali i opłacili wszystkie emitowane obligacje, tj. 5.000 _pięć tysięcy_ obligacji serii BGD1119 o wartości nominalnej 1.000,00 zł _jeden tysiąc złotych_ każda i o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł _pięć milionów złotych_. Obligacje oferowane były po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę oraz począwszy od drugiego okresu odsetkowego powiększonej o wynagrodzenie dodatkowe, którego wysokość zależeć będzie od wartości wskaźnika dźwigni finansowej. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Dzień wykupu obligacji ustalono na dzień 28 listopada 2019 roku. Obligacje są niezabezpieczone i nie mają formy dokumentu zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-09 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2016-12-09 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Zakończenie emisji obligacji serii BGD1119
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-12-09
Rok biezacy 2016
Numer 88
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.