Raporty Spółek ESPI/EBI

89/2016 (PLBIOGN00018)

30-12-2016 16:03:00 | Bieżący | ESPI | 89/2016
oRB_ASO: Rejestracja obligacji serii BGD1119 w KDPW

PAP
Data: 2016-12-30

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 89 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Rejestracja obligacji serii BGD1119 w KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 r. otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z której wynika, że w dniu 30 grudnia 2016 r. podjęta została uchwała nr 901/16 przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zarejestrowaniu w dniu 3 stycznia 2017 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.000 _słownie: pięć tysięcy_ sztuk obligacji na okaziciela serii BGD1119 o wartości nominalnej 1.000 _słownie: jeden tysiąc_ złotych każda obligacja, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu nr 25/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. i o oznaczeniu zarejestrowanych obligacji kodem PLBIOGN00026.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE _Dz. Urz. UE L Nr 173_ _"Rozporządzenie MAR"_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-30 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
2016-12-30 Dorota Skorupa Prokurent


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Rejestracja obligacji serii BGD1119 w KDPW
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-12-30
Rok biezacy 2016
Numer 89
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.