Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 3 marca 2016 r. LEONIDAS CAPITAL S.A. (PLPBLIA00012)

18-02-2016 16:18:18 | Bieżący | ESPI | 8/2016
oRB_ASO: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 3 marca 2016 r.

PAP
Data: 2016-02-18

Firma: LEONIDAS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-18
Skrócona nazwa emitenta
LEONIDAS CAPITAL S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 3 marca 2016 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_, niniejszym informuje, w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 6/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku, o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 marca 2016 roku _"NWZ"_, z powodu braków formalnych przy zwołaniu NWZ.

Poprzedni Zarząd Spółki w osobie Roberta Kostery nie zrealizował obowiązku w zakresie publikacji wniosków, prawidłowo i terminowo złożonych przez pełnomocnika akcjonariuszy reprezentującego czterech akcjonariuszy reprezentujących łącznie 29,20% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów, w następujących sprawach:

1_ żądania, w oparciu o art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umieszczenia na Walnym NWZ następującego punktu porządku obrad: powołanie uprawnionej osoby do zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień dotyczących prowadzenia spraw Spółki, w tym:
- bieżącego stanu majątkowego Spółki, w tym wyceny aktywów pod kątem ewentualnego zagrożenia niewypłacalnością,
- pożyczek udzielanych Spółce i przez Spółkę, w szczególności w ramach grupy kapitałowej, w okresie 2014-2016,
- wydatkowania środków Spółki w latach 2014-2016;

2_ wniosek, w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych, o udzielenie na NWZ przez Zarząd odpowiedzi na pytania dotyczące Spółki;

3_ wniosek, w oparciu o art. 385 Kodeksu spółek handlowych, aby na NWZ dokonać wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Powyższe żądanie zostało opublikowane przez poprzedni Zarząd Spółki w terminie niezgodnym z KSH, po record day, co uniemożliwiło zapoznanie się akcjonariuszy z pełną dokumentacją przy podjęciu decyzji o uczestnictwie w NWZ.

Ponadto, poprzedni Zarząd Spółki nie zamieścił na stronie internetowej Spółki projektów uchwał w zakresie powyższych wniosków.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż po zapoznaniu się z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta, zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


LEONIDAS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
LEONIDAS CAPITAL S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-224 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
pl. strzelecki 25
_ulica_ _numer_
+ 48 71 32 72 828 + 48 71 71 64 215
_telefon_ _fax_
biuro@leonidascapital.pl www.leonidascapital.pl
_e-mail_ _www_
89-717-42-783 020441378
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-18 Jacek Strzelecki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta LEONIDAS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta LEONIDAS CAPITAL S.A.
Tytul Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 3 marca 2016 r.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 50-224
Miasto Wrocław
Ulica pl. strzelecki
Nr 25
Tel. + 48 71 32 72 828
Fax + 48 71 71 64 215
e-mail biuro@leonidascapital.pl
NIP 89-717-42-783
REGON 020441378
Data sporzadzenia 2016-02-18
Rok biezacy 2016
Numer 8
adres www www.leonidascapital.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.