Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. CENTURIA GROUP Spółka Akcyjna (PLVELTO00012)

10-03-2016 18:02:56 | Bieżący | EBI | 11/2016
Zarząd Velto Cars S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 9 marca 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza spółki Sebastiana Bogusławskiego o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie"), niniejszym zawiadamiam, że w wyniku zawarcia umowy cywilnej nabycia akcji poza rynkiem regulowanym i w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E spółki VELTO CARS S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000402252, zmianie uległ stan posiadania akcji spółki VELTO CARS S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przed nabyciem akcji i przed wspomnianą rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego posiadałem 8.045.000 akcji VELTO CARS S.A., które stanowiły 5,67% kapitału zakładowego VELTO CARS S.A. oraz 5,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu VELTO CARS S.A.
Aktualnie - to jest po nabyciu akcji i po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego - posiadam 8.045.000 akcji VELTO CARS S.A. dających 8.045.000 głosów na jej Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,39% kapitału zakładowego VELTO CARS S.A. oraz 3,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu VELTO CARS S.A.

Ponadto oświadczam, że nie zawarłem umów, których przedmiotem byłyby przekazane uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji VELTO CARS S.A. i że nie występują podmioty ode mnie zależne posiadające akcje VELTO CARS S.A."

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  • Krzysztof Szczupak - Prezes Zarządu