Raporty Spółek ESPI/EBI

Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Presto Spółka Akcyjna (PLPRSTO00011)

11-03-2016 21:53:43 | Bieżący | EBI | 15/2016
Zarząd Presto S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał żądanie akcjonariusza działającego na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad określonych spraw, to jest dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, polegających na odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej jej wszystkich dotychczasowych członków i powołaniu w to miejsce nowych członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Emitenta wskazuje, że zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Krzysztof Sowiński - Prezes Zarządu