Raporty Spółek ESPI/EBI

6/2017 (PLASSTS00012)

25-02-2017
oRB-W_ASO: Powstanie konfliktu personalnego pomiędzy p.Adamem Mariańskim i Emitentem.

PAP
Data: 2017-02-25

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2017
Data sporządzenia: 2017-02-25
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Powstanie konfliktu personalnego pomiędzy p.Adamem Mariańskim i Emitentem.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Assetus S.A. _dalej "Emitent"_ informuje o powstaniu konfliktu personalnego pomiędzy Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Adamem Mariańskim i spółką Emitenta. Źródło tego konfliktu stanowiło odwołanie Pani Doroty Mariańskiej _małżonki_ Pana Adama Mariańskiego ze składu Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta tj. spółki Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie ,o czym Emitent informował w swoim raporcie bieżącym EBI nr 4/2017 , jak również p. Adama Mariańskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. w dniu 15 lutego 2017 r. Konflikt zaostrzyła informacja przekazana w dniu 22 lutego 2017 r. przez Dział Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych S.A. do Emitenta o złożeniu przez Pana Adama Mariańskiego do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta. Emitent nadmienia, że nie ma takiej praktyki w jego relacjach wewnętrznych i nigdy w historii całej działalności Emitenta nie zdarzyła się sytuacja, aby Przewodniczący Rady Nadzorczej nie konsultował z żadnym z pozostałych członków Rady, ani z Zarządem spółki złożenia wniosku o wszczęcie jakiegokolwiek postępowania sądowego przeciwko spółce, tym bardziej upadłościowego. Nie było również praktykowane, aby o złożeniu jakiegokolwiek wniosku inicjującego postępowanie sądowe informować od razu GPW S.A., a nie organy Emitenta. Zarząd Emitenta nie ma wiedzy, aby przed złożeniem przez Pana Adama Mariańskiego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta występował on do sądu z jakimkolwiek pozwem lub wnioskiem dotyczącym jakiejkolwiek wierzytelności, której dłużnikiem byłby Emitent. Nie występował również do biura księgowego Emitenta o przygotowanie jakichkolwiek dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej. W opinii Zarządu Emitenta, nie są spełnione przez Assetus S.A. przesłanki, w świetle których wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki byłby uzasadniony, a konflikt pomiędzy p. Adamem Mariańskim i spółką Emitenta wynika z pobudek czysto osobistych mających swoje źródło w zmianach dokonanych w spółce zależnej Moderndach Sp. z o.o.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.


Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-25 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Powstanie konfliktu personalnego pomiędzy p.Adamem Mariańskim i Emitentem.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-02-25
Rok biezacy 2017
Numer 6
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.