Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie BGE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (PLBGE0000015)

17-03-2016 12:03:18 | Bieżący | EBI | 18/2016
Zarząd BGE S.A. z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 160 ust. 4 w zw. z art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że w dniu 17.03.2016 r. otrzymał od Pana Dariusza Konstantego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Spółki o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ja niżej podpisany, Dariusz Konstanty, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki BGE S.A. z siedzibą w Mysłowicach informuję, o dokonaniu przeze mnie w dniu 9 marca 2016r. zbycia w drodze umowy sprzedaży akcji, poza obrotem zorganizowanym, 21.334 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki BGE S.A. po średniej cenie 0,68 zł za jedną akcję, 133.334 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii B Spółki BGE S.A. po średniej cenie 0,68 zł za jedną akcję oraz 41.238 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki BGE S.A. po średniej cenie 0,34 zł za jedną akcję.
Po zawarciu transakcji posiadam:
? 106.666 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
? 666.666 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii B;
? 206.191 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Posiadane przeze mnie ww. akcje stanowią 8,327 % kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 1.752.855 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 10,457 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed transakcją posiadałem:
? 128.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
? 800.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii B;
? 247.429 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F;
które stanowiły 9,993 % kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 2.103.429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiąc 12,548 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie informuję, że:
? nie wykluczam możliwości dalszego zwiększenia jak i zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia,
? nie istnieją podmioty ode mnie zależne, posiadające akcje BGE S.A.,
? nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.?

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  • Dariusz Konstanty - Prezes Zarządu