Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013)

23-03-2016 14:02:08 | Bieżący | ESPI | 6/2016
oRB_ASO: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

PAP
Data: 2016-03-23

Firma: BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-23
Skrócona nazwa emitenta
BETOMAX POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 22 marca 2016 roku Spółka otrzymała od Pani Alicji Nitek zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U z 2013 r., poz. 1382_ _dalej "Ustawa"_, o nabyciu w dniu 20 marca 2016 roku, na podstawie umowy darowizny, od ojca – Stanisława Pargieły, akcji serii B Spółki _ISIN: PLBETMX00013_ w łącznej ilości 1.000.000, w związku z czym wraz z osobą, o której mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 _dalej zwani łącznie jako: Akcjonariusz_, posiada 1.062.916 akcji, co stanowi 6,07% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich _KRS 0000342237_.

Przed transakcją Akcjonariusz posiadał 62.916 akcji spółki pod firmą FORBUILD Spółka Akcyjna.

Po transakcji Akcjonariusz posiada 1.062.916 akcji spółki pod firmą FORBUILD Spółka Akcyjna, w tym:
1_ 1.000.000 akcji serii B _ISIN: PLBETMX00013_,
2_ 62.916 akcji serii C,
które stanowią 7,93% w kapitale zakładowym, dają prawo do 1.062.916 głosów, które stanowią 6,07% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie z ostrożności Pani Alicja Nitek poinformowała, iż w oparciu o artykuł 87 ust. 4 Ustawy możliwe jest domniemanie istnienia porozumienia pomiędzy nią a jej ojcem – Stanisławem Pargiełą, jednakże pomimo pokrewieństwa stanowczo zaprzecza, aby takie porozumienie istniało.

Nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BETOMAX POLSKA S.A. Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
26-200 Końskie
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Górna 2a
_ulica_ _numer_
+48 41 375 13 47 +48 41 375 13 48
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
658-17-00-296 290997907
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-23 Grzegorz Muszyński Piotr Kurczyński Prezes Zarządu Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BETOMAX POLSKA S.A.
Tytul Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
Kod 26-200
Miasto Końskie
Ulica Górna
Nr 2a
Tel. +48 41 375 13 47
Fax +48 41 375 13 48
e-mail
NIP 658-17-00-296
REGON 290997907
Data sporzadzenia 2016-03-23
Rok biezacy 2016
Numer 6
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.