Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania EBC SOLICITORS S.A. (PLEBCSL00011)

23-03-2016 15:14:16 | Bieżący | ESPI | 3/2016
oRB_ASO: Zmiana stanu posiadania

PAP
Data: 2016-03-23

Firma: EBC SOLICITORS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-23
Skrócona nazwa emitenta
EBC SOLICITORS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 23 marca 2016 roku Emitent powziął informację od Krzysztofa Moski _"Akcjonariusz"_, który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomił o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z zakupem 214.949 akcji Spółki w dniu 22 marca 2016 roku podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

Przed zmianą stanu posiadania Akcjonariusz posiadał 599.260 akcji Spółki, reprezentujących 4,99% kapitału zakładowego Spółki oraz upoważniających do wykonywania 599.260 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _4,99% ogólnej liczby głosów_.

Po zmianie stanu posiadania Akcjonariusz posiada 814.209 akcji Spółki, reprezentujących 6,79% kapitału zakładowego Spółki oraz upoważniająych do wykonywania 814.209 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _6,79% ogólnej liczby głosów_.

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-23 Adam Osiński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta EBC SOLICITORS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta EBC SOLICITORS S.A.
Tytul Zmiana stanu posiadania
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 00-131
Miasto WARSZAWA
Ulica GRZYBOWSKA
Nr 4 LOK. U9B
Tel. +48 (22) 419 20 70
Fax +48 (22) 419 20 69
e-mail
NIP 525-23-82-713
REGON 140778886
Data sporzadzenia 2016-03-23
Rok biezacy 2016
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.