Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Black Pearl S.A. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

12-04-2016 12:39:53 | Bieżący | ESPI | 8/2016
oRB: Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Black Pearl S.A.

PAP
Data: 2016-04-12

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-12
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Black Pearl S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Black Pearl S.A. _dalej: Spółka_ stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: Ustawa o ofercie_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.01.2016 r. otrzymał od 3M&S GPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. _dalej: Zawiadamiający_ zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.
Zawiadamiający poinformował, iż w związku z realizacją Umowy zawartej 11 lutego 2016 r. nastąpiła sprzedaż przez Zawiadamiającego akcji BPC. Przed sprzedażą przez Zawiadamiającego akcji BPC, Zawiadamiający posiadał 102 843 sztuk akcji Spółki co odpowiadało 5,1 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 102 843 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 5,1 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.
Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, 3M&S GPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie posiada jakichkolwiek akcji Black Pearl S.A.
Podmioty zależne od Zawiadamiającego nie posiadają akcji Spółki.
Zawiadamiający poinformował, iż nie zawierał żadnych umów ani porozumień, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki Black Pearl S.A.
Jednocześnie Spółka informuje, że opóźnienie w przekazaniu raportu do publicznej wiadomości ma charakter incydentalny, zaś informacja o zmianie w strukturze posiadania akcji została przekazana raportem bieżącym nr 4 / 2016, w którym Spółka informowała o nabyciu akcji, które zostały zbyte przez Zawiadamiającego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-12 JERZY DMOCHOWSKI PREZES Jerzy Dmochowski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Black Pearl S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2016-04-12
Rok biezacy 2016
Numer 8
adres www www.blackpearlcapital.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.