Raporty Spółek ESPI/EBI

102/2017 BIOGENED S.A. (PLBIOGN00018)

14-06-2017 16:55:03 | Bieżący | ESPI | 102/2017
oRB_ASO: Zawarcie istotnej umowy

PAP
Data: 2017-06-14

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 102 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-14
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ informuje, że Emitent w dniu 14.06.2017 r. w Łodzi zawarł z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie projektu nr RPLD.02.03.01-10.0467/16.00 w ramach osi priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Zawarta umowa dotyczy dofinansowania realizacji projektu pod nazwą "Zakup infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek własnych badań z wykorzystaniem estrów etylowych Omega 3,6 w kosmetyce". Zgodnie z umową, całkowita wartość projektu realizowanego przez Emitenta wynosi 4.526.646 złotych, a maksymalna kwota dofinansowania to 1.652.409,80 złotych. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Ustalony termin końcowy realizacji projektu przypada na dzień 30.09.2018 r. Zabezpieczenie należytego wykonania zawartej umowy stanowi weksel in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-14 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
2017-06-14 Dorota Skorupa Prokurent


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Zawarcie istotnej umowy
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2017-06-14
Rok biezacy 2017
Numer 102
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.