Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport roczny UNIMOT S.A. za 2015 r. Unimot Spółka Akcyjna (PLUNMOT00013)

12-04-2016 20:30:41 | Roczny | EBI | 19/2016
Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka", ?Emitent?) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2015 r.

Zał. 1 - Jednostkowy raport roczny UNIMOT 2015.pdf
Zał.2 ? Opinia biegłego rewidenta i raport z badania.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Małgorzata Garncarek - Członek Zarządu
  • Przemysław Podgórski - Prokurent


Załączniki:

Jednostkowy raport roczny

Opinia i raport z badania jednostkowego raportu rocznego za 2015 rok