Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypowiedzenie umowy na badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za 2016r. przez biegłego rewidenta. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

14-06-2017
Zarząd spółki Assetus S.A. (dalej; Emitent) informuje ,że w dniu 14 czerwca 2017r. otrzymał informację od Kancelarii Biegłych Rewidentów Global Audit Partner sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie o wypowiedzeniu umowy spółce Assetus S.A. przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Global Audit Partner , o badanie sprawozdania spółki jednostkowego i skonsolidowanego za 2016r. , na skutek kolejnych działań podjętych przez p. Adama Mariańskiego , co jest związane z konfliktem personalnym pomiędzy Emitentem i p. Adamem Mariańskim o czym spółka informowała już w swoim Raporcie Bieżącym ESPI nr 6/2017 z dnia 25.02.2017r.
W związku z powyższym spółka planuje podpisanie nowej umowy o badanie przedmiotowego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego spółki za 2016r. z innym biegłym rewidentem . Jednocześnie spółka zamierza podjęcie niezależnych kroków prawnych celem ochrony jej interesów jak i jej akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu