Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie członków Rady Nadzorczej. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-06-2017
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. podjęło uchwały nr 10-14 o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej: Adama Mariańskiego, Lesława Kula, Krzysztofa Durczak, Alicji Wiaderek i Wandy Jabłońskiej. Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
§.3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu