Raporty Spółek ESPI/EBI

Objęcie istotnych aktywów 2C Partners Spółka Akcyjna (PL2CPRT00030)

12-05-2016 18:17:15 | Bieżący | EBI | 24/2016
Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w I kwartale 2016 roku Spółka zawarła kilka umów z komandytariuszami Spółki Magmillon-OT sp. z o.o. I sp.k., na mocy których komandytariusze przenieśli na rzecz spółki 2C Partners S.A. ogół praw i obowiązków, w tym wniesiony wkład w Spółce Magmillon-OT Sp. z o.o. I sp. k.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego w zakresie terminowego przekazania niniejszego raportu bieżącego. Okoliczność ta była całkowicie niezamierzona przez Emitenta. Emitent nie publikował wcześniej raportu w przedmiotowej sprawie, gdyż nie oszacował powyższych transakcji jako informacji istotnych. Spółka Magmillon-OT Sp. z o.o. I sp.k. została utworzona na czas określony, do dnia 20 stycznia 2016 r. Powyższe transakcje miały charakter rozproszony. Emitent posiada 99,97 % udziałów w sumie komandytowej, tym samym stworzył grupę kapitałową, jednak nabyty podmiot nie będzie objęty konsolidacją, ze względu na brak sprawowania kontroli w nim przez Emitenta. Kontrola nad aktywami powierzona została innej spółce ?komplementariuszowi.
W toku przygotowań raportu za I kwartał 2016 roku, w wyniku analizy wyników finansowych, Autoryzowany doradca wskazał na istotność powyższych transakcji i ich znaczący wpływ na dane bilansowe. Po otrzymaniu powyższych informacji Emitent przekazuje niniejszy raport do wiadomości publicznej.
W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd 2C Partners S.A. przeprasza i informuje, że podjął działania mające wykluczyć zaistnienie takich uchybień w przyszłości.
Podstawa prawna:
§3 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Łukasz Tylec - Prezes Zarządu