Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członków Rady Nadzorczej. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-06-2017
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. podjęło uchwały nr 17-21 o powołaniu do składu Rady Nadzorczej: Krzysztofa Durczak, Alicji Wiaderek, Wandy Jabłońskiej, Krzysztofa Możyszek i Sebastiana Kosteckiego. Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu