Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych . ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-06-2017
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę nr 24 w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Emisja objęła 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od 000001 do 2000000. Warranty Subskrypcyjne mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela. Będą zbywalne, emitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane przez Zarząd Spółki w odcinkach zbiorowych (seriach). Warranty Subskrypcyjne będą wydawane odpłatnie w zamian za wkład pieniężny. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia po określonej cenie emisyjnej jednej akcji Spółki wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji, które będą emitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, albo sposób ustalenia tej ceny zostaną wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w celu wykonania uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych, który wykona prawo objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie zobowiązany do uiszczenia ceny emisyjnej za obejmowane akcje.

Emitent wskazuje również, że w uchwale nr 24 Walne Zgromadzenie pozbawiło dotychczasowych akcjonariuszy spółki Assetus S.A. w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu